Sarpsborg næringsforening ønsker Intercity gjennom Sarpsborg sentrum!

Diskusjonen om valg av jernbanetrasé gjennom Nedre Glomma-regionen har blitt kraftig intensivert i forkant av det forestående kommunevalget. To nye politiske grupperinger i Sarpsborg har gitt saken høy prioritet. Begge argumenterer for det såkalte rett linje-alternativet – et jernbanespor fra Råde via Rolvsøy til Halden som ikke inkluderer de to bysentraene i regionen; Sarpsborg og Fredrikstad.

Kronikk av daglig leder i Sarpsborg næringsforening, Morgan Pettersen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har så sent som i denne uken signalisert at en ny vurdering av traseer ikke er aktuelt og at planlegging av nye stasjoner i Fredrikstad og Sarpsborg sentrum fortsetter. Han mener videre at dersom en skal endre konseptvalgene som er tatt, vil det øke risikoen for framdriften i utbyggingen av Intercity gjennom Østfold. Fra et næringspolitisk ståsted kan valget av jernbanetrasé bli helt avgjørende for Sarpsborgs utviklingsmuligheter i årene framover.

Hvordan skaper vi vekst?
Vekst i en kommune kan stimuleres på flere måter. Helt avgjørende er å skape næringsaktivitet som fører til nyetableringer, nye jobber og vekst i antallet arbeidsplasser. Dette stiller krav til beliggenhet, tilgjengelighet og transportmuligheter. En moderne jernbaneløsning er en viktig del av et slikt system. I valg av trasé og stasjonsløsninger er flere hensyn betydningsfulle for næringslivet:

Løsningen må være effektiv og attraktiv for persontransport mellom Østfoldbyene og Oslo.
Løsningen må stimulere til vekst og utvikling i bysentraene.
Og ikke minst; løsningen må være realistisk og gjennomførbar med hensyn til både politisk enighet, økonomi og rask framdrift.

Saken er vedtatt
Den pågående debatten gir inntrykk av at trasévalget ikke er gjort, og at det fortsatt er mulig å vurdere flere alternativer. Men, saken er vedtatt i alle relevante fora; i kommuner, i fylket og i Stortinget – flere ganger. Stortinget har i to nasjonale transportplaner stadfestet at Østfoldbanen skal gå innom byene, og samferdselsdepartementet har sagt klart nei til å på ny utrede flere traseer gjennom Østfold enn dette alternativet.

Arbeid for en god lokal løsning
Frykten for at en utbygging av jernbanenettet skal gi uønskede inngrep på boligområder, historiske minnesmerker og kulturlandskaper er lett å forstå. Den bekymringen og omsorgen for kommunen vår deler vi alle. De traséløsningene gjennom kommunen og Sarpsborg sentrum som er lansert, viser imidlertid at det er mulig å løse oppgaven med både fornuft og varsomhet. Vi mener at Sarpsborg bør bruke krefter og ressurser på å finne den beste løsningen hva gjelder utforming av traseen samt ulike avbøtende tiltak.

En sjelden gavepakke
Intercity-forbindelse gjennom Østfold er en sjelden gavepakke og en unik mulighet for regionen, med investeringer for flere milliarder i lokal infrastruktur. Ifølge samferdselsministeren kan en endring av konseptvalgene som er tatt, også øke risikoen for framdriften i utbyggingen av Intercity gjennom Østfold. Dette er en bekymring Sarpsborg næringsforening deler. Et slikt utfall vil etter vår mening være et kraftig tilbakeslag for næringslivet og sentrumsutviklingen i Sarpsborg.

Ta en titt på planene vi har for byen. Teknologien finnes!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Med prosjektet Næringsbyen Sarpsborg tar Sarpsborg næringsforening grep for å skaffe nye bedrifter og nye arbeidsplasser til kommunen.

– Å etablere eller flytte en næringsvirksomhet kan innebære utfordringer av både praktisk, økonomisk og forretningsmessig art. Har du de rette kontaktene og det rette nettverket, kan jobben bli så mye mer effektiv – enten du representerer en stor, etablert virksomhet eller er i gründerfasen for første gang, sier daglig leder Morgan Pettersen.

Vertskapstjeneste
På næringsforeningens frokostmøte på Tune prestegård tirsdag 26. februar lanserte Pettersen en ny vertskapstjeneste for bedrifter som vurderer å etablere seg i kommunen. Tjenesten er gratis og stiller blant annet til rådighet kunnskap, råd og veiledning fra kompetansegruppa til Sarpsborg næringsforening. Sarpsborg kommune har bidratt økonomisk og er med som en del av virkemiddelapparatet og ressurspoolen som gründere og potensielle tilflyttere kan få hjelp fra. Pettersen og styreleder Hans-Petter Vestby håper at tilbudet ikke bare kan motivere flere til å vurdere Sarpsborg som et aktuelt sted å etablere næringsvirksomhet, men at de også kan bidra til å åpne de rette dørene og senke terskelen for å etablere seg i kommunen.

Personlig kontakt

– Det unike i vertskapsmodellen vår skal være den personlige kontakten og den praktiske tilnærmingen. De første rådgiverne våre er allerede på plass i prosjektet, men målet er å bygge ut nettverket av lokale rådgivere for å kunne tilby et bredt spekter av tjenester. For noen kan det være aktuelt med juridisk eller økonomisk rådgivning, eller rett og slett hjelp til å finne egnede lokaler eller næringsarealer. For andre kan det være ønske om å finne forretningspartnere eller bygge nettverk.

– Målet er å kunne møte de behovene bedriftene måtte ha, enten det kan løses av våre egne medlemmer eller ved hjelp av eksterne krefter, sier Morgan Pettersen, som selv tar rollen som vert i første fase av prosjektet.

– Vi er fortsatt tidlig i prosessen, så erfaringene vil vise hvor mye tid og ressurser dette vil kreve. Vi har foreløpig som mål å kjøre dette prosjektet i hele 2019, men har definitivt ambisjoner om å etablere det som et permanent tilbud, sier han.

Nye nettsider
Parallelt med den nye vertskapstjenesten lanserer vi nettsidene www.naringsbyen.no, som blir én av kanalene hvor tjenesten skal markedsføres. Sidene vil også bli brukt til å lokale bedrifter og suksesshistorier.