Et mangfoldig næringsliv

Østfold har en sterk befolkningsvekst, robust bystruktur og godt utbygd infrastruktur. Med en kompakt geografi, sentral beliggenhet mellom Oslo-regionen og kontinentet er det korte avstander til kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Østfold har betydelig ressurser innen skog og landbruk og et rikt natur-, kultur- og fritidstilbud for bosatte og besøkende. Næringsstrukturen er robust og variert med høy industrikompetanse, godt kvalifisert arbeidskraft og sterke kompetansemiljøer innen bl.a. energi og miljø.

For å holde trykk på den videre utviklingen av Østfolds næringsliv, er det viktig nettopp å stimulere til oppstart av nye bedrifter. Østfold har stor tiltrekningskraft og Mulighetsrikets viktigste oppgave er derfor stadig å legge til rette for flere, nye arbeidsplasser. På disse sidene finner du derfor informasjon om Østfold og hvordan det er å drive bedrift her.

Østfold har lange industritradisjoner og fylket har store areal nært bysentra som egner seg til næringsutvikling. Det samme gjelder næringseiendom innenfor byene. Gjennom kommunenes egne næringsavdelinger får du informasjon og veiledning og enten du ønsker å etablere frisør eller fabrikk har Østfold arealet for deg.

Ønsker du mer informasjon utover det du finner på denne siden ta gjerne kontakt med oss i Mulighetsriket på post@mulighetsriket.no eller via kontaktskjema under.

Rådgiving og hjelp til å starte bedrift i Østfold

Har du en idè som er moden for realisering, men ønsker direkte rådgiving og hjelp til hvordan du kan etablere deg eller videreutvikle bedriften i Østfold? Ta gjerne kontakt med oss i Mulighetsriket, så kobler vi på de rette ressursene for deg og din bedrift.

Starte bedrift

For deg som ønsker å drive bedrift er ditt eget selskap er Østfold fylt med muligheter for at du skal lykkes. Det er stadig nyetableringer og fylket er flust med inkubatorer, akseleratorer og rådgivere som hjelper deg, enten du ønsker å starte for deg selv eller å utvikle eksisterende bedrift.

Her finner du en oversikt over nettsteder som kan hjelpe deg gjennom etableringsfasen.

Næringshagen Østfold

Næringshagen Østfold: Rådgivning og oppfølging av entreprenører, kompetanseheving, nettverksbygging, prosjektledelse og -utvikling.

Etablererservice Østfold

Etablererservice Østfold: Etablererservice tilbyr grunnkurs i etablering og individuell veiledning av flinke folk som vet hvordan markedet ser ut og hva du må huske under etableringen.

Smart Inkubator

Smart Inkubator: Smart Inkubator hjelper oppstarts- og knoppskytingsbedrifter med utvikling og kommersialisering, og til å bli investorklare.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge: Har du en unik idé, skal du etablere eller driver du virksomhet i Østfold? Innovasjon Norge tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.

Drivhuset

Drivhuset: Tilbyr veiledning, workshops og møteplasser for ideer og bedrifter i tilknytning til høgskolen i Østfold.

Blender akselerator

Blender akselerator: Akseleratorprogram for oppstartsbedrifter med vekstambisjoner. Her får du gratis kontorplass og tett oppfølging og veiledning.

Samarbeid og gründermiljøer

Østfold har gjennom de siste årene hatt en stabil befolkningsvekst og flere nye kreative krefter har funnet veien hit. På bakgrunn av dette har vi også sett en økning i miljøer der det utveksles skaperkraft og ideer.

Er du på jakt etter en fleksibel kontorplass eller ønsker du mer informasjon om Østfold gründermiljøer finner du en liste over nyttige linker her:

Verket FabLab er et medlemsbasert fellesverksted som har fokus på Digital Fabrication og prototyping, men som også tilbyr undervisning, opplæring og småskala produksjon.

Coworking Space Moss: I det nye teknologibygget I Moss kan du bli del av et spennende kontorfellesskap. Her er det muligheter både for kortere og lengre perioder.

Blender Collective er et nettverk av kreative næringer og andre nyskapende bedrifter. Nettverket har lokaler i både Fredrikstad og Halden.

Makerspace Fredrikstad er en forening for deg som liker å skape ting, utforske teknologi og lære nye ting.

Drivhuset Østfold er et gratis tilbud som hjelper deg med å utvikle din drivkraft for entreprenørskap.

Utvikle bedrift

Å videreutvikle din bedrift kan være avgjørende for drift de neste årene. God rådgivning og kunnskap om finansieringsmuligheter er derfor viktige verktøy å ta med seg inn i fremtiden.

Nedenfor finner du en liste over linker som kan komme til nytte dersom du ønsker å se på muligheten for å utvikle din bedrift.

Innovasjon Norge: Tilbyr finansiering, rådgivning og en rekke tjenester som gjør det mulig å bygge en bedre bedrift, eller satse i nye markeder med dine varer og tjenester.

Østfold Follo Nyskapingsfond: ØFN kan bidra med kapital, kompetanse og nettverk og være en aktiv partner gjennom styrearbeid og rådgivning. Fondet investerer i enkeltselskaper som i hovedsak har sitt utspring fra kunnskapsmiljøer, næringslivet og gründere i Follo og Østfold.

Blender akselerator, Star Cap: Hjelper deg å få kontakt med potensielle investorer.

Fredrikstad Næringsfond: Næringsfondet støtter til tiltak som fremmer vekst og nyskaping i Fredrikstad.

Østfold fylkeskommune: Fylkeskommunen har støtteordninger blant annet rettet mot etablering av bedriftsnettverk, internasjonal prosjekt og større arrangement.

Oslofjordfondet: Finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

SIVA: Siva investerer i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering.

ENOVA: Gir støtte til å investere i bedre energi- og klimaløsninger.

Forskningsrådet: Gir støtte til forskning og innovasjon i næringslivet.

Nettverk og klynger – omstilling for fremtiden

I Østfold har vi gode muligheter for vekst innenfor fremtidens næringsliv. Digitalisering og grønt skifte er globale trender hvor vi har fordeler. Smart Innovation Norway er et kompetansesenter innenfor digitalisering som også har en inkubator, og flere av våre kommuner har satt i gang «Smarte byer og samfunns» program.

Her kan du lese mer om hvordan ulike Østfoldbedrifter planlegger for fremtiden. Driver du selv en bedrift og ønsker å være en del av et større fagmiljø er det allerede etablert klynger og nettverk innenfor mange ulike bransjer.

NCE Smart Energy Market

Blender Collective

Borg Plastnett

BIM verdinettverk

Biogass Oslofjord

Energiforum Østfold

Gjenvinning Østfold

Klima Østfold

Lean Forum Østfold

VIKEN Teknologinettverk

Helsenettverk GRO

Maritim og logistikk nettverk

Guldkorn – Smak på Østfold

VisitØstfold

Næringsforeninger

Å ta vare på eksisterende næringsliv er en av de viktigste oppgavene vi må ivareta for å sikre vekst i Østfolds byer. Vi er derfor stolte over at det eksisterer velfungerende næringsforeninger i de seks største Østfoldbyene.

Foreningene arrangerer jevnlige møter for lokalt næringsliv og er med på å sette næringslivssaker på dagsorden. Ønsker du å vite mer om de enkelte foreningene kan du følge linken.

6 gode grunner til å velge Østfold

1. Del av Norges største arbeidsmarked

Østfold er Norges sjette største fylke og ligger sentralt plassert. I regionen bor det over 1,5 millioner mennesker, mer enn 35 prosent av Norges befolking. Det er også kort avstand til større kompetansemiljøer i Sverige.

2. Nært Oslo

Mange av Østfold-byene ligger i dagpendleravstand fra Akershus og Oslo, eksempelvis vil det i 2021 ta kun 27 minutter med tog til Moss. Mange vil da ha kortere reisetid til og fra Østfold enn hva de for eksempel vil ha på relativt korte strekninger internt i Oslo.

3. Attraktiv etablering

Østfold byr på attraktive byer og trygge tettsteder med gode bomiljø, skoler og kulturtilbud. Regionen kan tilby et bo- og leiemarked som er langt mindre presset enn på andre deler av Østlandet.

4. Moderne infrastruktur

Østfold har en moderne og robust infrastruktur. Fylket er et kommunikasjonsknutepunkt med firefelts motorvei, ferge og jernbane.

5. Sterke fagmiljøer

Østfold har en rekke sterke fagmiljøer, og Høgskolen i Østfold bidrar til et levende høgskolemiljø i flere av fylkets byer. Det er også kort vei til en rekke andre universiteter og høyskoler, blant annet ligger NMBU på Ås rett over fylkesgrensen, i Akershus fylke.

6. Solid rekrutteringsgrunnlag

Det er svært gode muligheter for å rekruttere kvalifisert personell i Østfold. Østfold har i overkant av 290.000 innbyggere, og i 2016 var det cirka 5.000 flere bosatte i fylke enn det var arbeidsplasser tilgjengelig for denne gruppen. Det er god tilgang på næringslokaler og næringsarealer med konkurransedyktige priser både i bysentra og på industriområder.

Suksessrike bedrifter og kjente merkevarer fra Østfold