Flere statlige arbeidsplasser til Østfold!

I kampen om utflytting av statlige arbeidsplassene til distriktene er det lett å glemme Østfold…

Østfold er sentralt plassert og har en moderne infrastruktur. Mange av Østfoldbyene ligger i dagpendleravstand fra Akershus og Oslo. Når Follobanen ferdigstilles i 2021 vil reisetiden til og fra Oslo bli ytterligere redusert. Fra Moss til Oslo vil det kun ta 27 minutter med toget, kortere reisetid enn på mange strekninger internt i Oslo. Dette er en nærhet som gjør det mulig å beholde kritisk kompetanse i virksomheten, også med en flytting ut av Oslo. I tillegg vil en slik flytting føre til en mer effektiv utnyttelse av trafikken. I dag går pendlingen mot Oslo morgenen og fra Oslo om ettermiddagen. En utflytting fra Oslo vil flytte trafikk over i motsatt retning. Det vil gi en bedre utnyttelse av togene, som nå stort sett kjører nesten tomme den ene veien, og tilsvarende på veiene.

Det vil være bra for den enkelte medarbeider, for miljøet og det vil være samfunnsøkonomisk klokt.

Attraktivt boområde og rimeligere tomter

Regionen kan tilby både tomter og boliger i et eiendomsmarked som er langt mindre presset enn Oslo og sentrale deler av Akershus. Dermed blir det mer fornuftig bruk av statlige midler, og det kan bli en økonomisk gevinst for statlige ansatte. Østfold byr på attraktive byer og tettsteder med gode bomiljø, skoler og kulturtilbud. Som et eksempel ble Fredrikstad kåret til Norges mest attraktive by i 2017. Østfold er et attraktivt fylke å bosette seg i, og det er en høy netto utpendling av høyere utdannede, noe som kan legge til rette for gode rekrutteringsmuligheter.

Staten må bidra mer til Østfold

Lokalisering av statlige virksomheter har vært en del av norsk regionalpolitikk i over 50 år, og bidratt til stabile arbeidsplasser og kompetansemiljøer i alle deler av landet. Østfold er av de fylkene med færrest andel statlige arbeidsplasser, til tross for de utfordringene omleggingen av industrien har medført. I dag er Østfold det fylket med den laveste andelen av befolkningen i arbeid, og den høyeste andelen uføre. Tilflyttingen til Østfold er større enn veksten i antall arbeidsplasser. Mange innflyttere pendler til jobb i Oslo, men likevel øker andelen av befolkningen utenfor arbeidsmarkedet. Derfor kan det synes som om nærheten til Oslo forsterker noen sosiale utfordringer. Denne utviklingen bør snus, og staten bidra til det i form av flere statlige arbeidsplasser til Østfold.

 Fylkesstyret i Østfold, uttalelsen ble vedtatt 8.mai 2018

I Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold jobbes det spesifikt med prosjektet «Statlige arbeidsplasser til Østfold» med Yngvar Trandem som prosjektleder og primus motor. Vi følger opp med en statusrapport på fremdriften i prosjektet fortløpende… I mellomtiden, les gjerne her: Partnerskapet.no/statligearbeidsplasser