Over 600 millioner kroner til næringslivet i Oslo, Akershus og Østfold

Innovasjon Norge støttet næringslivet i Oslo, Akershus og Østfold med 617 millioner kroner i tilskudd og lån i 2017. Dette er en økning på henholdsvis 25 og 42 prosent sammenlignet med 2016. Hele ni av ti bedrifter sier at støtten fra Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for realisering av prosjektene, viser en undersøkelse fra Innovasjon Norge.

I 2017 har Innovasjon Norge i Oslo, Akershus og Østfold prioritert prosjekter som bidrar til flere bærekraftige teknologier og løsninger. Dette har gitt resultater i form av finansiering av flere gode prosjekter og selskaper som har oppnådd nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. De tre lokale bedriftene Biobe, Ocean Sun og M2 Applied har alle oppnådd internasjonal oppmerksomhet med sine bærekraftige løsninger.

– Samlet sett har 2017 vært et år hvor vi har merket en økt etterspørsel etter risikoavlastning fra bedrifter, banker og investorer. Det lover godt for omstillingen i norsk næringsliv, sier Per Lilleng regiondirektør i Innovasjon Norge – Oslo, Akershus og Østfold.

Per Annar LillengFlere bedrifter som satser internasjonalt og på lokalmat

Kontoret har i 2017 også gjennomført flere programmer for å fremme vekst og internasjonalisering av bedrifter i regionen, noe som gjenspeiles i flere lokale bedrifter med vekst og internasjonale ambisjoner. Til sammen ble det bevilget 298 millioner til vekst og innovasjonslån i 2017, dette er en økning på 71 millioner kroner sammenlignet med året før.

– Det er positivt å se at flere bedrifter i større grad tenker vekst og internasjonale markeder. Vi trenger et mer variert næringsliv både i vår region og i Norge, vi ønsker å hjelpe enda flere bedrifter ut i nye markeder, sier Lilleng.

Landbruket forblir et viktig oppdrag for regionen og det ble bevilget 60 millioner i 2017 til prosjekter innenfor tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer.

– Det er spesielt en sterk og spennende utvikling innen lokalmat og drikke både i Østfold og Oslo/Akershus, sier Lilleng. Vi ser at lokale bedrifter i større grad satser innen dette segmentet noe som er med på å løfte og profilere regionen, sier Lilleng.

 Gode resultater

I 2017 leverte Innovasjon Norge tjenester for 7,3 milliarder kroner til norsk næringsliv. Det er en økning på 24 prosent fra 2014 til 2017. Samtidig reduserte selskapet driftskostnadene med seks prosent. 

– På vegne av alle mine kolleger er det gledelig å kunne presentere 2017-resultatene, vårt beste resultat så langt, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth. – Ni av ti bedrifter oppgir at Innovasjon Norges bidrag i høy grad har vært utslagsgivende for at deres prosjekt ble satt i gang. Det viser at vi bidrar til omstillingen av norsk næringsliv, gjennom at nye og etablerte bedrifter utvikler seg. Det er vår rolle, sier Traaseth.

Den samlede bevilgningen til Innovasjon Norge i 2017 var 3,8 milliarder kroner sammenlignet med 3,7 milliarder kroner i 2016.  I tillegg til de årlige bevilgningene bidro utlånsvirksomheten til en samlet innsats i form av tilskudd og lån til næringslivet fra Innovasjon Norge på i alt 7,3 milliarder kroner i 2017 sammenlignet med 6,7 i 2016. Når private investorer og andre går inn med kapital i tillegg, betyr det i alt 20,8 milliarder kroner til innovative virksomheter. Dette er en økning sammenlignet med 2016, hvor vi utløste 20,1 milliarder kroner.

Utgjør en forskjell 

Analyser fra SSB indikerer at støtte fra Innovasjon Norge gjør en forskjell for bedriftene. Beregningene for 2017 viser at bedrifter som benytter Innovasjon Norge har over seks prosent gjennomsnittlig høyere årlig vekst i verdiskaping, sammenlignet med bedrifter som ikke gjør det, målt over en treårsperiode. Produktiviteten har økt 2 prosentpoeng mer hos dem som har benyttet seg av Innovasjon Norges støtte.

– Økt verdiskaping og produktivitet er kanskje de beste indikatorene på at virkemidlene har ønsket effekt på omstillingen av norsk næringsliv.  Effekten av finansiering fra Innovasjon Norge holder seg stabilt på et høyt nivå, avslutter Traaseth.

Innovasjon Norges resultater 2014 – 2017

 • Innovasjon Norges kunder vokser mer enn bedrifter som ikke er kunder. Salgsinntektene øker med 12,7 (2016: 12,3) prosentpoeng mer, verdiskaping 6,1 prosentpoeng (2016: 6,2) og produktivitet 2,1 prosentpoeng (2016: 2,2) mer enn de som ikke er kunder av Innovasjon Norge.
 • Ni av ti sier at Innovasjon Norge har vært utslagsgivende for deres innovasjonsprosjekter.
 • Vi har økt andelen av våre samlede tilsagn til miljøprosjekter fra 47 prosent til 49 prosent.
 • Innovasjon Norge tilbakebetalte i perioden 2014 – 2017 800 millioner kroner i utbytte og overføringer til eierne.
 • 94 prosent av alle saker ble besluttet lokalt, nær kundene i 2017.
 • Økt risikokapital til norsk næringsliv: i 2017 finansierte vi rundt 1,5 milliarder kroner i risikolån. Det er en økning på rundt 50 prosent fra 2016.
 • Mer til gründere: i 2017 ga Innovasjon Norge mer enn 100 millioner kroner i oppstartslån til gründere.
 • I 2017 gikk 2,7 milliarder kroner, tilsvarende 39 prosent av alle tilsagn om finansiering, til prosjekter med innovasjon på internasjonalt nivå.
 • Vi har i 2017 levert ni prosent økning i våre tjenester til norsk næringsliv (7,3 mrd) med uendret kostnadsnivå.
 • I 2017 deltok 900 norske bedrifter Innovasjon Norges Go Global arrangementer og 750 bedrifter mottok rådgivning eller deltok på kurs i regi av Eksportsenteret. 600 bedrifter mottok internasjonal markedsrådgivning fra våre utekontorer.
 • Sykefraværet for i 2017 er på 2,92 prosent (2016: 3,6 prosent) Til sammenligning var sykefraværet i offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 6,4 prosent.
 • Innovasjon Norge vurderes som en attraktiv arbeidsplass. Selskapet ble i 2017 kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver blant økonomiutdannede i en survey gjennomført av Universum.
 • Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 55 prosent ved utgangen av 2017.